Risk Management​


Risker och riskhantering är ständigt i fokus. På Veralex är inriktningen att all riskhantering ska skapa mervärde i stället för enbart mer regler och fristående nya processer, Vi hjälper er att koppla risk managementprocessen till er organisations normala strategi- och planeringsprocess.

Rätt applicerad och med rätt kunskap kan ni använda vår riskanalys till att ta effektiva och affärsmässiga beslut. Vi hjälper er att identifiera risker i omvärlden som kommer att påverka just er organisation.

Vi är ett av få risk managementföretag som kan hjälpa er med att kostnadsberäkna vad varje risk innebär för er verksamhet - risker omsatt till kronor och ören.

Risker och riskhantering är ständigt i fokus

En förutsättning för effektiv risk management är att identifiera vilka risker som påverkar affärs- och organisationsprocesserna. Vi börjar alltid våra uppdrag med en noggrann riskinventering och riskbedömning tillsammans med kund, detta för att identifiera såväl risker som möjligheter.

På Veralex strävar vi efter att ständigt utveckla kunskap gällande risk management och våra arbetsmetoder. Vi följer de senaste vetenskapliga rönen från globala experter och deltar aktivt i olika forum. Några av de vi anser driver utvecklingen idag och som har påverkat oss är;

Dr. Deborah Pretty – Grundare av Pentland Analytics, tidigare Oxford Metrica under Oxford University, är banbrytande med sin forskning och sina utvecklade modeller om hur man konsekvensberäknar risker till kronor och ören, med fokus på kostnader för ryktesrisker och varumärkespåverkan.

 

Professor Yossi Sheffi, – Director, MIT Center for Transportation & Logistics, Cambridge, Massachusetts, USA är världsledande i sin forskning om risker kopplat till Supply Chain och Outsourcing. Han har skrivit fyra böcker på temat. Hans senaste bok ”The New (Ab) Normal: Reshaping Business and Supply Chain Strategy beyond Covid 19” är banbrytande i sin syn på risker inom Supply Chain Risk Management.

Dr Warren Black – Queensland University of Technology, är en av de främsta i världen genom sin forskning om att skapa motståndskraft (resilience) i en komplex, okänd, disruptiv och ständigt föränderlig värld. Hans artikel ”The Age of Perpetual Disruption” beskriver tydligt de utmaningar som olika organisationer står inför i en okänd, osäker och osannolik värld. Hans forskning beskriver svårigheten med att i förväg identifiera risker i framtiden vilket innebär att vi måste bygga processer för att hantera ”vad som än kommer”

Riskägarskap – en förutsättning för effektiv risk management. Då vi går in som ett stöd är det fundamentalt att fastslå vilka funktioner inom organisationen som har ansvar för att hantera de risker vi tillsammans identifierar och värderar. Den funktion som har ansvar för att hantera en specifik risk kallar vi för riskägare.

The Office of the Chief Risk Officer på Stanford University definierar en riskägare som; ”The individual who is ultimately accountable for ensuring the risk is managed appropriately. There may be multiple personnel who have direct responsibility for, or oversight of, activities to manage each identified risk, and who collaborate with the accountable risk owner in his/her risk management efforts”. Detta kan liknas vid det vi i Sverige kallar för ansvarsprincipen.

Att arbeta effektivt med riskhantering innebär inte bara att identifiera, värdera, placera, hantera riskerna utan också att regelbundet följa upp dem. Detta görs när det behövs, omvärlden förändras eller av annan anledning, men på strategisk nivå alltid i samband med att verksamheten summeras, medan risker på taktisk och operativ nivå måste följas upp oftare.

Vi på Veralex har lång erfarenhet av att bistå kund med att hantera hela risk management processen. Vi strävar efter att bygga långsiktiga förhållanden där vi tillsammans med kunden lär känna deras verksamhet och därmed kan vara värdeskapande, inte minst i att följa upp kundens identifierade risker.

Dela på sociala medier