Verksamhetområden

Här ska vi skriva en sammanfatnings text

Här ska vi skriva en sammanfatnings text

Här ska vi skriva en sammanfatnings text

Här ska vi skriva en sammanfatnings text

Risk Management

Risker och riskhantering är ständigt i fokus. På Veralex är inriktningen att all riskhantering ska skapa mervärde i stället för enbart mer regler och fristående nya processer. Vi hjälper er att koppla risk management processen till er organisations normala strategi- och planeringsprocess. Rätt applicerad och med rätt kunskap kan ni använda vår riskanalys till att ta effektiva och affärsmässiga beslut. Vi hjälper er att identifiera risker i omvärlden som kommer att påverka just er organisation. Vi ett av få risk managementföretag idag som kan hjälpa er med att kostnadsberäkna vad varje risk innebär för er verksamhet – risker omsatt till kronor och ören.

Resiliens

Resiliens, eller motståndskraft, innebär ur ett risk managementperspektiv att skapa en strategi för hur vi hanterar det oväntade. Enkelt uttryckt så ska vår planering kunna appliceras på vad som än kommer i vår väg. En strategi som innefattar redundans, enkelhet, flexibilitet samt hur vi kommunicerar. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med att identifiera, analysera och operationalisera verksamheter för att hjälpa er att skapa resiliens.

resilience

Krishantering

Jag har verkat som konsult inom Risk Management, krishantering, kontitnuitetsplanering, incidenthantering, resilience, omvärldsbevakning, CSR, Big Data & Business Analytics, Compliance och allehanda säkerhetsfrågor i flera stora börsbolag.

Uppdragen finns redovisade på annan plats på min hemsida.

Supply Chain
Risk Management

Jag lämnade min senaste anställning den 1 november i år. Jag satte då fullt fart med mitt konsultbolag som jag använt då jag varit ansvarig för utbildningar eller föreläst på olika konferens – och utbildningsinstitut och tagit några konsultuppdrag. Jag har nyligen avslutat två stora konsultuppdrag. Ett för ett amerikanskt läkemedelsbolag och ett för ett en större svensk bank. Att i samråd med deras riskchef ta fram och implementera nya risk management processer med nya moderna metoder, nya kvantifieringsmodeller, nya riskmatriser som kan kvantifiera riskers påverkan på verksamheten i kronor och ören men som också kan mäta börskursrörelser p.g.a. varumärkespåverkan s.k. ryktesrisker. En annan del av uppdraget är att koppla RM-processen till bolagens strategi och den finansiella planeringsprocessen så att riskmätningen sker mot operativa affärsmål och den övergripande strategin – på EBITA och Revenue nivå.

utbildningar_veralex_ab

Utredning

Jag är programchef och ansvarig för utbildningen ”Diplomerad Risk Manager” i Insight Events regi. Denna intensiva utbildning med 40 timmars instuderingsuppgifter innan föreläsningarna och 40 timmars föreläsningar under en vecka fick betyget 6 av 6 möjliga vid senaste kurstillfället. Jag föreläser också om Risk Management och verksamhetsplanering i Företagsuniversitetets utbildning ” Diplomerad Säkerhetschef” och jag är kurschef för Företagsuniversitetets utbildning ” Risk Management Grundkurs” och den mera avancerade utbildningen ”Diplomerad Risk Manager”. Jag förekommer och refereras till i en del läroböcker inom Risk Management bl.a. på Copenhagen Business School, i Köpenhamn.

Whistleblowing

Jag har genom åren som Chief Risk Officer och åren på Harvard Business School hittat ”ammunitionen” som kan beskriva mervärdet och uppsidan av effektiv och modern riskhantering. Det värdeskapande och den affärsnyttan som behövs för att ledning och styrelse skall vilja satsa på Risk Management och säkerhetsfrågor. Jag pratar ledningens och styrelsens ”språk”. Jag ser helheten och sambanden mellan en organisations olika processer. Man skall vara ödmjuk men jag har ganska unika kunskaper inom området. Jag är f.n. den enda svensk som har en examen i Risk Management från Harvard Business School, Boston USA. Kombination med en Executive MBA-examen från Ekonomihögskolan vid Lund Universitet, långa ledarutbildningar på IFL i Stockholm, examen i Finans, Risk Management, Strategisk marknadsföring, CSR, Global Strategi, Big Data & Business Analytics från Harvard Business School och lång erfarenhet i globala koncerner blir ganska unik. Jag läste färdigt Corporate Governance Programmet (Styrelseprogrammet) vid EFL, Ekonomihögskolan i Lund 2017.